Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi

Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi ile tanışın.

Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi
25 Aralık 2017 Pazartesi 09:37

Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulanmaktadır. Hayvan sağlığının korunması yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi sağlanmaktadır.Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 400 Türk Lirası olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır.
Yıl boyu yetiştiriciler ari işletme desteği için il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. İl/ilçe Müdürlükleri tarafından 2012/21 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesi kapsamında başvuru yapan yetiştiricilerin işletmeleri için inceleme ve tespit tutanağı düzenlenir. 
İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir. Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Hak Ediş Belgesi hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte Bakanlığımıza gönderilir.​

Hayvan Sağlığı ve Refahı

 1. Çiftlikteki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin tamamı Bakanlık veri tabanına kayıtlı, tanımlanmış hayvanlar olmalıdır.
 2. Çiftlikteki hayvan sayısı, çiftlik kayıt defterindeki hayvan sayısı ile Türkvet veri tabanına kayıtlı hayvan sayısının bire bir uyumlu olması gerekmektedir. Çiftlik ziyareti öncesinde Türkvet veri tabanından işletme tescil ve bireysel hayvan kayıtları alınacak ve çiftlikte, çiftlik kayıtları ve fiili durumla karşılaştırılacaktır.
 3. Çiftlikteki küpesiz hayvanlar için küpe talebi yapılmış olmalıdır.
 4. İl müdürlüğünce düşen küpelerin basım öncesi kontrolü yapılmalıdır. Tek küpesi düşenler için tek küpe, çift küpesi düşenler için çift küpe talebi olmalı ve basılmalıdır.
 5. Çiftlikte kullanılan küpeler Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. (Renk, boyut vb.)
 6. Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimleri yasal süre içinde yapılmalıdır.
 7. Çiftlikte bulunan hayvanlar tüberküloz ve brusellozdan ari olmalıdır ve bu durum resmi olarak belgelenmelidir. Tüberküloz ve Brusellozla ilgili testler her yıl tekrarlanmalıdır.
  1. Çiftlikte bulunan 6 haftalıktan büyük dişi-erkek tüm hayvanların tüberkülin testine tabi tutulmuş olması gerekmektedir. (küçükbaş hayvanlarda aranmayacak)
  2. Çiftlikte bulunan 12 aylıktan büyük dişi ve damızlık tüm erkek tüm hayvanlardan brusellanın kontrolü için kan alınmış olmalıdır. (koyun ve keçiler için altı ayın üzerindeki bütün hayvanlardan brusellanın kontrolü için kan alınmış olmalıdır.)
 8. Hayvanların şap hastalığı yönünden takip ve kontrolleri yapılmalıdır.
 9. Hayvanların genel sağlık durumu iyi olmalıdır. Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda genital sistem enfeksiyonları, enterit, mastit v.b. hastalıklar ve ateş bulunmamalıdır.
 10. Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası bulunmamalıdır.
 11. İneklerde günlük süt verimi en az 2 litre olmalıdır.
 12. Hasta hayvanlar kayıt altına alınmalı ve diğerlerinden ayrılmalıdır.
 13. Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanlar sürüden ayrı bir yerde tutulmalıdır.
 14. Süte geçebilen ve insan sağlığına zararlı veya zararlı olabilecek ilaçlarla tedavi yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa ilaçların atım süresi kadar zaman sütün kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Bu durum kayıt altına alınmış olmalıdır.
 15. Koyun ve Keçiler Brusella Melitensis den ari hayvanlar olmalıdır.
 16. Hayvan refahı açısından değerlendirilmelidir. Hayvanlara kötü muamele edilmemelidir.
 17. Hayvan refahı açısından değerlendirilmeli ve hayvanların bulundukları ortamın yaşam değerlerine bakılmalıdır.

Ahır Hijyeni ve Sağlığı

 1. Çiftlikteki binaların fonksiyonel amaçları belirlenmelidir.
 2. Çiftliği çevreleyen koruma bandı bulunmalıdır.
 3. Çiftlikteki hayvan hareketlerinin kaydı tutulmalıdır.
 4. Ahır ve çevresinin temizliği kontrol edilmelidir.
 5. Konu hayvan refahı açısından da değerlendirilmeli ve hayvanların bağlanma bölümlerinin kuru kalıp kalmadığına, gerektiğinde yataklık kullanılıp kullanılmadığına bakılacaktır.
 6. Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.
 7. Hayvanların tüketiminde, alet ve ekipmanların temizliğinde kullanılan su yeterli ve uygun kalitede olmalıdır.
 8. Hayvanlar, sütün depolandığı, işlendiği ve soğutulduğu bina ve bölümlerden uzak tutulmalıdır.
 9. Köpekler, domuzlar, kanatlılar v.b. ahır ve ona bağlı binalarda bulunmamalı, sağlık koşulları belirlenmiş hayvanlarla temas etmemeleri sağlanmalıdır.
 10. Ölen hayvanların kaydı tutulmalıdır.
 11. Ölen hayvanların yakılarak veya gömülerek bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Süt Sağımında Hijyen

 1. Süt sağımına başlamadan önce meme uçları, meme ve çevresi temizlenmelidir.
 2. Resmi Veteriner Hekim aksini belirtmedikçe, meme pomat ve spreyleri sağımdan hemen sonra kullanılmalıdır. Kullanılan pomat ve spreyler ruhsatlı olmalıdır.
 3. Süt sağıcı, her hayvanın sağımını yapmadan önce, sütün görünüşünü kontrol etmelidir. Sütte bir anormallik olması durumunda, diğer sütlerden ayrılmalıdır.
 4. Meme hastalığı olan hayvanlar son olarak veya ayrı bir makine ya da elle sağılmalıdır. Sağılan süt diğer sütlerle karışmamalıdır.

Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni

 1. Süt ile temasta olan ekipman ve araçların düzgün yüzeyleri olmalı ve kolaylıkla temizlenir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.
 2. Süt sağımı için kullanılan alet ve ekipmanlar ve bunların parçaları her zaman temiz olmalıdır.
 3. Kullanımdan sonra sağım aletleri, mekanik aletler, süt ile temas eden kaplar temizlenip dezenfekte edilmelidir.
 4. Dezenfekte edilen aletler temiz su ile çalkalanmalıdır.
 5. İşlenmemiş sütün nakliyesinde kullanılan konteynır ve tanklar temizlenip dezenfekte edilmelidir.
 6. Üretim kapasitesine uygun büyüklükte süt soğutma tankı olmalıdır.

Sağımda Çalışanların Hijyeni

 1. Çiftlik kapasitesine uygun sayıda personel olmalıdır.
 2. Süt sağıcılar, sağım öncesi ellerini yıkamalı ve gerektiğinde yeniden yıkamalıdır.
 3. Süt sağımı yapan ve sağım sonrası süt ile temasta olan kişiler temiz sağım elbisesi giymelidir.
 4. El temizliği için sağım yerinin yakınında çalışanların ellerini yıkayabilecekleri su tesisatı olmalıdır.

İşlenmemiş Sütün Kalitesi ve Toplanması

 1. Süt günlük olarak toplanıyorsa, sağımdan sonra 8 0C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulmalıdır.
 2. Süt günlük toplanmıyorsa, sağımdan sonra 6 0C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulmalıdır.
 3. Nakliye soğuk zincirin muhafazası ile yapılmalıdır. İşlenmemiş sütün, süt işleme tesisine varışta sıcaklığı 10 0C den fazla olmamalıdır.

İşlenmemiş Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi

 1. “Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi” tutulmalı ve veteriner ilaçları ayrı bir bölmede muhafaza edilmelidir.
 2. Süte geçebilen veteriner ilaçlarına maruz kalan hayvanlar işaretlenmeli ve ilaçların prospektüsünde yazan atım süreleri göz önüne alınmalıdır.
 3. Veteriner ilaçları ve diğer kimyasal kalıntılar içeren sütler imha edilmelidir.
 4. İmha edilen sütler “Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı”nda kayıt altına alınmalıdır.

Hayvan Beslenmesi

 1. Çiftlikte kullanılan yem ve yem maddeleri kayıt altına alınmalıdır.
 2. Yem ve yem maddelerinin stoklama şartları uygun olmalıdır. (Nemsiz ve rutubetsiz ortam olmalıdır.)
 3. Yemleme şekli belirtilecektir.
 4. Rasyonun işletme tarafından mı yapıldığı yoksa fabrika tarafından mı hazırlandığı belirtilecektir.

Eğitim

 1. Çiftlik çalışanları hijyen kurallarına uygun üretim hakkında düzenli eğitim almalıdır.
 2. Çiftlik çalışanları kişisel hijyen konularında düzenli eğitim almalıdır.
 3. İşletme sahibine il müdürlüğünce verilen eğitimlerle ilgili bir belge verilecektir.

Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan ve yukarıdaki kriterleri karşılayan işletmelere Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası verilir.
Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine doğrudan destek ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır (hastalıktan ari işletme desteği 2017 yılı için 200 TL/baş). Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır (Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 60 TL/baş)

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.